Mở đầu: Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường mầm non và có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

          Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật; thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường được đánh giá xếp loại hằng năm và được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

 

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

a) Có thời gian công tác theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên; đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định.

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

c) Có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.

1. Mô tả hiện trạng

- Ban giám hiệu nhà trường gồm có 2 người Hiệu Trưởng thời gian công tác trong ngành là 24 năm trong đó thời gian giảng dạy 10 năm, quản lý 14 năm. Phó Hiệu Trưởng có thời gian công tác 18 năm, trong đó thời gian giảng dạy 12 năm, thời gian quản lý 6 năm. Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng có trình độ là Đại học SPMN, Trung cấp LLCT, Quản lý GDMN .[H2-2-01-01].

- Hàng năm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được xếp loại khá theo qui định Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non. [H2-2-01-02].

         - Ban giám hiệu có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý (nối mạng Internet để cập nhật thông tin về ngành, quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ trẻ), chỉ đạo chuyên môn (xây dựng kế hoạch chuyên môn, đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh).[H2-2-01-03].

2. Điểm mạnh

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có thời gian giảng dạy nhiều năm trong ngành giáo dục, có bằng TCLL chính trị, trung cấp quản lý giáo dụ, có năng quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường.

3. Điểm yếu

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đôi lúc chưa linh hoạt nhạy bén, một số công văn còn sai sót.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Cần cố gắng học hỏi và vận dụng thực tế vào việc ứng dụng cộng nghệ thông tin để hạn chế những sai sót.

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

 

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên.

a) Số lượng giáo viên theo quy định.

b) 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác.

c) Có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn công tác và có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.

1. Mô tả hiện trạng

- Tổng số giáo viên của nhà trường gồm 14 cô, đủ số lượng phân công phụ trách cho các nhóm lớp (11 lớp) đối với lớp không tổ chức bán trú 1 giáo viên/lớp, đối với lớp bán trú 2 giáo viên/lớp. [H1-1-02-01].

- 100% giáo viên được đào tạo chuẩn. Trong đó trình độ chuyên môn vượt chuẩn 13/14 tỉ lệ 92,85% ; đủ điều kiện theo qui định của Điều lệ Trường mầm non. [H2-2-02-01].

- 100% giáo viên có hiểu biết  về văn hóa và ngôn ngữ địa phương phù hợp với địa bàn công tác  giáo viên đã được tập huấn và nắm vững kiến thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. [H2-2-02-02].

2. Điểm mạnh

Giáo viên phụ trách nhóm lớp 14/11 lớp, có trình độ đào tạo trên chuẩn và hiểu biết về ngôn ngữ địa phương phù hợp với địa bàn công tác.  

3. Điểm yếu

Giáo viên phụ trách nhóm lớp chưa đảm bảo theo qui định.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo ngành phân bổ giáo viên/ nhóm lớp đúng theo qui định.

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt